Nieuws

PRINSJESDAG 2018

25 september 2018

Dinsdag 18 september was het weer Prinsjesdag. Evenals vorig jaar de Glazen koets in plaats van de Gouden koets, de hoedenparade en balkonscène, en natuurlijk het belastingpakket voor 2019. Behalve het geruchtmakende voorstel tot afschaffing van de dividendbelasting bevat het belastingpakket 2019 nog veel meer maatregelen voor de diverse belastingen. Hieronder volgt een aantal van deze maatregelen.

 

MAATREGELEN (VERMOGENDE) PARTICULIEREN

 

 • Voor de heffing van inkomstenbelasting (box 1) wordt vanaf 2019 geleidelijk een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd. Dit zal vanaf 2021 zijn gerealiseerd. Er zal een gezamenlijk basistarief (37,05% in 2021) gelden voor het inkomen tot en met € 68.507 en een toptarief voor het inkomen boven € 68.507. De grens waar het toptarief begint, wordt tot 2025 bevroren. Het nieuwe toptarief komt uit op 49,50% (2021), bijna 2,5%-punt lager dan het huidige toptarief.
 • Erfgenamen kunnen nu tot maximaal het bedrag van hun erfenis aansprakelijk gesteld worden voor naheffings- en navorderingsaanslagen en aansprakelijkheidsschulden die pas zijn opgekomen na het overlijden van de erflater. De Belastingdienst mist daardoor soms verhaalsmogelijkheden omdat mensen hun vermogen vlak voor hun overlijden wegschenken. De erfgenaam heeft dan geen of slechts een kleine erfenis ontvangen. De aansprakelijkheid wordt daarom uitgebreid met het bedrag van schenkingen die kort (tot 180 dagen) voor het overlijden van de erflater zijn ontvangen. Deze wijziging gaat al vanaf 18 september 2018 (15.15 uur) gelden.
 • Vanaf 1 januari 2020 vindt een verlaging plaats van het effectieve toptarief waartegen de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, de terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek aftrekbaar zijn. Voor de aftrekbare negatieve inkomsten uit eigen woning geldt al een verlaging van het aftrektarief. In 2020 zijn de genoemde aftrekposten aftrekbaar tegen 46% in plaats van 50,5%. De verlaging van het aftrektarief zal geleidelijk plaatsvinden. In 2023 zal dit uiteindelijk leiden tot een aftrek tegen 37,05% (tarief tweede schijf).

 

MAATREGELEN ONDERNEMINGEN

 

 • Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Het wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd. Vanaf 2019 wordt de eerste schijf in de vennootschapsbelasting (belastbare winst tot € 200.000) 19% en de tweede schijf (vanaf € 200.000) 24,3%. Per 2020 zullen de tarieven 17,5%, respectievelijk 23,9% zijn. In 2021 zijn de tarieven 16%, respectievelijk 22,25%. Deze tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting komt vooral ten goede aan het mkb. Het grootbedrijf profiteert van de afschaffing van de dividendbelasting.
 • Het kabinet wil een nieuwe, algemene renteaftrekbeperking invoeren. Globaal komt deze maatregel erop neer dat het saldo van de betaalde en ontvangen rente aftrekbaar is tot maximaal 30% van de gecorrigeerde winst. De gecorrigeerde winst is de winst vóór rente, belasting, afschrijving en andere waardedalingen. Bovendien zal de renteaftrekbeperking een drempel kennen van € 1 miljoen. Het niet-aftrekbare deel is in principe wel door te schuiven.
 • Momenteel zijn verliezen uit aanmerkelijk belang (ab) te verrekenen met de winst uit het voorafgaande jaar (achterwaartse verliesverrekening) en de winsten uit de negen jaren na het verliesjaar (voorwaartse verliesverrekening). De voorwaartse verliesverrekening wordt verkort naar zes jaar. Als ab-houder krijgt u dus minder tijd om uw verlies te verrekenen.
 • In samenhang met de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt voorgesteld om het huidige belastingtarief van 25% voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (i.e. belang van 5% of meer) te corrigeren naar 26,9% per 2021. Om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen is de oorspronkelijke correctie uit het regeerakkoord van 28,5% dus verlaagd. De tariefopbouw in box 2 wordt dan als volgt:

2019: 25%

2020: 26,25%

2021: 26,9%

 

 • Onder de huidige wetgeving kunnen Vpb-plichtige lichamen in principe onroerende zaken tot maximaal 50% van de WOZ-waarde fiscaal afschrijven als zij deze zaken gebruiken voor hun onderneming. Beleggingspanden zijn af te schrijven totdat de boekwaarde gelijk is aan 100% van de WOZ-waarde. Het kabinet wil dit onderscheid opheffen door de afschrijvingsgrens van alle gebouwen te stellen op 100% van de WOZ-waarde. De maatregel zorgt ervoor dat het verschil tussen de boekwaarde en de toekomstige verkoopwaarde kleiner is, met als gevolg dat de belastbare winst bij verkoop van het gebouw lager is.

 

MAATREGELEN WERKGEVER

 

 • De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om aan werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken onder voorwaarden een forfaitaire onbelaste vergoeding te geven in plaats van een vergoeding van de werkelijke extra(territoriale) kosten van die werknemers. De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland wordt vanaf 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar, waarbij geen overgangsrecht is opgenomen. De verkorting geldt dus voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen, zodat de 30%-regeling na uiterlijk vijf jaar niet langer kan worden toegepast. Wél komt er beperkt overgangsrecht dat ziet op het onbelast vergoeden van schoolgelden voor internationale scholen. Deze mogen, voor het schooljaar 2018 / 2019, ook na de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling onbelast vergoed worden, mits vergoeding plaatsvindt binnen de oorspronkelijke looptijd.
 • Organisaties hoeven voor personen die bij hen als vrijwilliger werkzaam zijn geen belasting en premies in te houden over de vergoedingen en verstrekkingen die de vrijwilliger ontvangt als deze in totaal maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar bedragen. De onbelaste vergoedingen worden per 1 januari 2019 verhoogd tot € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.

 

MAATREGELEN AUTO & MOBILITEIT

 

 • Vanaf 1 januari 2020 komt er een forfaitaire regeling voor de fiets van de zaak. Er wordt een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets voorgesteld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten fietsen. De bijtelling geldt als de fiets privé gebruikt mag worden. Hieronder valt mede het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. Voor de zaak afgelegde (al dan niet zakelijke) kilometers mogen niet belastingvrij worden vergoed. Voor de ondernemer en de resultaatgenieter komen er vergelijkbare regelingen.
 • Milieudifferentiatie in de Wet BZM wordt geactualiseerd waardoor de meer vervuilende zware vrachtauto’s uit binnen- en buitenland meer belasting gaan betalen. Voor de schoonste vrachtauto’s blijft het huidige tarief van toepassing. Over deze maatregel is overeenstemming bereikt met de zogenoemde Eurovignet-landen. De wijziging betekent een verdere differentiatie naar klasse EURO en een verhoging van tarieven voor minder schone vrachtauto’s. De nieuwe tarieven treden met ingang van 1 juli 2019 in werking mits de ratificatieprocedure vóór 31 mei 2019 is afgerond. Het EURO V wordt dan vanaf 1 januari 2020 verhoogd. Lukt dat niet, dan treden alle nieuwe tarieven 1 januari 2020 in werking.

 

MAATREGELEN BTW & ACCIJNZEN

 

 • Het verlaagde btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. De verhoging hangt samen met de voorstellen die zien op de structurele verlaging van belastingen op inkomen. Ten aanzien van de tariefswijziging is geen overgangsrecht opgenomen.
 • Vanaf 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling met een omzetgrens van € 20.000. Het gaat dan om de hele omzet die een in Nederland gevestigde ondernemer behaalt met goederenleveringen en diensten die belastbaar zijn in Nederland, ongeacht het van toepassing zijnde tarief en ongeacht of de heffing is verlegd naar zijn afnemer. Een ondernemer die onder de omzetgrens blijft en ervoor kiest om de nieuwe KOR toe te passen, brengt geen btw in rekening aan zijn afnemers en kan de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet aftrekken. Anders dan de huidige KOR, geldt de nieuwe regeling ook voor rechtspersonen.
Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.